ROLNICTWO Cukier? Naturalnie – z buraka!

Burak cukrowy jest rośliną, która bardzo efektywnie wykorzystuje energię słoneczną, potrafi pobrać składniki pokarmowe, które są niedostępne dla innych roślin i z pośród wszystkich roślin rolniczych w Polsce potrafi na określonej powierzchni w sezonie wegetacyjnym pobrać i przetworzyć największą ilość dwutlenku węgla.

Jakość ma swój początek na polu.

Od samego początku w Pfeifer & Langen stawiamy na uczciwość, szacunek i dobre relacje z plantatorami buraków cukrowych. Współpraca z większością gospodarstw trwa od pokoleń! Stabilność partnerska sprzyja szczerej wymianie informacji, co zapewnia nam dobrą jakość a naszym plantatorom pewną rentowność uprawy buraków.

Uprawa buraków

Burak cukrowy bardzo pozytywnie wpływa na środowisko, jest rośliną dwuliścienną i uprawiany w płodozmianie zbożowym przyczynia się do redukcji stosowania substancji chemicznych potrzebnych do zwalczania chwastów i szkodników. Głęboki system korzeniowy buraków działa strukturotwórczo na glebę zwiększając jej urodzajność a także pobiera składniki pokarmowe, które przemieściły się w głąb warstwy gleby i zapobiega przed przedostaniem się ich do wód gruntowych.

Gospodarowanie w zgodzie ze środowiskiem

Wielu plantatorów stosuje siew w mulcz, który zwiększa retencję wody i chroni glebę przed erozją. Dzięki uprawie buraków możemy łatwiej zastosować nawozy organiczne i poprawić bilans materii organicznej na danym stanowisku. Resztki ziemi, którą w cukrowni pozyskujemy z mycia buraków stosujemy jako nawóz bogaty w substancje odżywcze. Pozostałości buraków, po wydobyciu z nich cukru, są dostarczane jako wysłodki do gospodarstw i wykorzystywane jako bardzo dobra pasza dla przeżuwaczy.
Wydajne działanie i zwiększenie plonów w perspektywie długoterminowej jest celem konkurencyjnej uprawy buraków cukrowych. Dzięki bliskiej współpracy z instytutami badawczymi, uniwersytetami i Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego zwiększamy efektywność uprawy, nie zwiększając oddziaływania na środowisko.

Stawiając na ekspertów nie zapominamy o tych, którzy położyli podwaliny pod efektywne rolnictwo. Pamiętamy o dorobku słynnego Wielkopolanina Dezyderego Chłapowskiego, który przywiózł z Anglii cenne technologie, np. odejście od tzw. trójpolówki, wprowadzenie płodozmianu i siew wzbogacającej glebę koniczyny. Chłapowski nie tylko zwiększył efektywność ekonomiczną produkcji polowej ale również zapisał się na kartach historii jako propagator nowoczesnej gospodarki.
Dbałość o efektywność ekonomiczną produkcji, a zarazem minimalizowanie wpływu na środowisko, co dziś nazywamy ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM – jest również naszym priorytetem.

Każdy plantator może liczyć na naszą fachową pomoc. Ponad 20 lat temu stworzyliśmy i wdrożyliśmy jako pierwsi w Polsce interaktywny Serwis Informacyjny Uprawy Buraka Cukrowego (LIZ). Jest to platforma internetowa ze stale powiększaną bazą treści dotyczących każdego aspektu uprawy buraków cukrowych. Tworzą ją zarówno nasi eksperci jak i sami plantatorzy, umiejętnie doradzając sobie nawzajem.

W ramach LIZ dostępne są m.in. narzędzia LIZ-Herbicyd, program do optymalizowania zastosowania środków uprawy roślin, LIZ – rozpoznawanie chwastów, który pozwala rozpoznać ponad 120 roślin, czy LIZ-Npro, który pomaga optymalizować dawkę azotu mineralnego. Do programów załączane są instrukcje wideo.

Dzięki wsparciu doradczemu nasi plantatorzy na bieżąco korzystają z osiągnięć nauki. Zachęcamy rolników do stosowania zintegrowanej ochrony roślin, a tym samym do redukcji ilości pestycydów. Pierwsi w Polsce zaczęliśmy premiować plantatorów, którzy dostarczali surowiec z niską zawartością azotu α-aminowego.

 

Projekt „Opracowanie system prognozowania plonu biologicznego buraka cukrowego optymalizującego system harmonogramowania kampanii cukrowniczej”

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0141/20-00 z dnia 16.10.2020 r.

Cel i planowany efekt końcowy projektu: 

Projekt ma na celu opracowanie komputerowego systemu wspomagania decyzji do predykcji (prognozowania) optymalnego terminu zbioru oraz wielkości szczytowego plonu buraka cukrowego. W ramach prac nad systemem zostaną stworzone systemy/aplikacje o następującej funkcjonalności:

–    system gromadzenia danych wejściowych w oparciu o polowe systemy czujników,

–    aplikacja mobilna dla plantatorów, w której mogą przekazywać dane na temat prowadzonej uprawy,

–    system informujący plantatorów o zagrożeniach plantacji oraz o wymaganiach dotyczących nawożenia czy stosowania ochrony,

Planowana jest także integracja narzędzia prognozującego z obecnie stosowanym systemem logistycznym cukrowni oraz systemem akwizycji danych opartego o polowe systemy czujników.

Rezultat projektu stanowi innowację procesową poprzez znaczące ulepszenie stosowanej technologii i wykorzystywany będzie do optymalizacji harmonogramów kampanii cukrowniczej, tym samym zastępując obecnie stosowane narzędzia. Główna funkcjonalność systemu przyczyni się jednocześnie do wzrostu zbioru plonu biologicznego cukru oraz do redukcji kosztów logistycznych związanych ze zbiorem. Pozostałe funkcjonalności mają na celu usprawnienie działań podejmowanych w zakresie uprawy buraków cukrowych oraz zarządzania kampanią cukrowniczą.

Odbiorcą rezultatu projektu będzie zgodnie z założeniami innowacji procesowej Wnioskodawca. Grupę odbiorców w sposób pośredni stanowić będą współpracujący plantatorzy, którzy korzystając z funkcjonalności aplikacji mobilnej będą mogli odnieść korzyści z tytułu lepszego prowadzenia uprawy oraz uzyskiwania zwiększonego plonu buraka cukrowego.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  1. Prace przemysłowe w zakresie wyznaczenia optymalnego zbioru danych i algorytmu do predykcji plonu buraka cukrowego na podstawie danych pierwotnych, pozyskane w trakcie trwania projektu przez opracowany system czujników, system komunikacji z dostawcami surowca oraz przy użyciu usług zewnętrznych (dane pogodowe, obrazowanie dronami i teledetekcję satelitarną);
  2. Eksperymentalne prace rozwojowe w zakresie opracowania zestawu czujników polowych do analizy gleby i mikroklimatu. Przygotowane zostaną prototypy, system zasilania, łączności bezprzewodowej i system zbierania danych działających w chmurze.
  3. Opracowanie szeregu metod analizy danych, które pozwolą wprost wysuwać pewne wnioski, ale przede wszystkim nadadzą im strukturę pozwalającą na zasilenie sztucznej sieci neuronowej przeznaczonej do predykcji plonu (m.in. metod zliczania siewek roślin oraz poziomu rozwoju rozety liści na podstawie danych dostarczonych przez rolnika oraz danych z testowych przelotów samolotami bezzałogowym; metod klasyfikacja chorób i niedoborów roślin na podstawie zdjęć; metod wyznaczania poziomu rozwoju roślin na podstawie danych satelitarnych
  4. Opracowywania metody sporządzania harmonogramu, która będzie dynamicznie wybierać miejsca, z których odbierany będzie surowiec w kolejnych dniach, biorąc pod uwagę spodziewany plon, warunki pogodowe i koszty transportu.
  5. Opracowanie metod wyznaczania tras pojazdów i maszyn, które maksymalizują szacowany plon cukru.

Wartość Projektu

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 329 150,49 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich

Maksymalna kwota dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 973 122,52 PLN, co stanowi 45,58 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Stawiamy na efektywną komunikację. Niezbędne informacje – od siewu, nawożenia i ochrony upraw po zbiory, przechowywanie i transport – nasi plantatorzy otrzymują w wygodnej formie poprzez narzędzia komunikacji elektronicznej.

Oprócz komunikacji elektronicznej i szeregu programów komputerowych każdy plantator może korzystać ze wsparcia udzielanego przez regionalnego doradcę. Nasi doradcy to eksperci z dużym doświadczeniem w rolnictwie.

Każdemu plantatorowi dostarczamy nasiona buraków, dzięki temu mamy pewność, że produkujemy cukier całkowicie wolny od GMO.
Produkty dostarczane naszym plantatorom – w tym nasiona, środki ochrony roślin i nawozy rozliczamy po dostawie buraków. Rolnicy bez zaangażowania własnego kapitału mogą z nami planować kolejny rok gospodarczy, bo wiedzą, że Pfeifer & Langen jest pewnym partnerem biznesowym.
Nie narzucamy – współpracujemy. Wierzymy, że otwartość to klucz do długoterminowego partnerstwa.

LIZ Zobacz nasz autorski Serwis Informacyjny Uprawy Buraka Cukrowego (LIZ) i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki w tym temacie.

liz.pl

Mapa regionalnych doradców Znajdź najbliższego doradcę i uzyskaj wsparcie na swojej plantacji.

liz.pl/index.php/kontakt/